Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

Creamfinance Poland Sp. z o.o. (dalej: Creamfinance), działając jako administrator Twoich danych osobowych, w związku z uzyskaniem Twoich danych osobowych chciałaby powiadomić, jakie Twoje dane osobowe i w jakich celach przetwarza w trakcie i w rezultacie wzajemnych relacji biznesowych.

Zapewnienie Państwa danym osobowym ochrony na najwyższym poziomie jest dla Creamfinance priorytetem.

1.      Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Creamfinance Poland sp. z. o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22B, 02-703 Warszawa, KRS 0000453034.

Z administratorem można skontaktować się mailowo pod adresem biuro@creamfinance.pl oraz telefonicznie pod numerem 48 22 122 19 29.

2.      Inspektor ochrony danych

Creamfinance wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”). Z IOD można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@creamfinance.pl; pisząc na adres zamieszczony powyżej.

3.      Źródło danych

Twoje dane osobowe zostały pozyskane poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie.

Cele i podstawy prawne przetwarzania oraz kategorie danych osobowych

Creamfinance przetwarza Twoje dane osobowe w postaci:

 1. Imię, nazwisko, PESEL, numer rachunku bankowego, adres korespondencyjny, w celu  przesłania wniosku o udzielenie pożyczki do pożyczkodawców; zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 36 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 2. Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu w celu przesłania reklam i ofert pożyczkodawców (marketing bezpośredni), oraz wysłania informacji handlowych za pomocą kanału komunikacji, na który wyrazisz zgodę. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. E-mail, numer telefonu w celu badanie satysfakcji klienta, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na udoskonalaniu oferowanych i wykonywanych usług;
 4. Imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, w celu przesłania danych klienta,  partnerom biznesowym, za zgodą klienta, w celu przedstawienia oferty handlowej przez tego partnera lub przedstawienie tej oferty przez pożyczkodawcę; przesyłanie informacji handlowych partnera biznesowego za pomocą kanału komunikacji, na który wyrazisz zgodę. Zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda klienta na podstawie, art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych Creamfinance może również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, jakie mogą wystąpić w związku z naszymi kontaktami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.      Profilowanie

W celu realizowania działań marketingowych w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes Creamfinance może w niektórych przypadkach wykorzystywać profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Creamfinance tworzy twój profil i na bazie zgromadzonych informacji dokonuje oceny wybranych informacji i twoich zachowań i preferencji.

5.      Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe, które przekazałeś nam na podstawie udzielonej zgody, będziemy przechowywać dopóki zgoda ta nie zostanie cofnięta.
 2. Dane osobowe podane przez Ciebie we wniosku rejestracyjnym będziemy przechowywać do czasu zakończenia postępowania sprawdzającego i zawarcia umowy lub odrzucenia wniosku o udzielenie pożyczki przez pożyczkodawcę,
 3. Dla celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń, Twoje dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.
 4. Dane osobowe, które przekazałeś nam na podstawie udzielonej zgody dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia przez Ciebie stosownej zgody.
 5. Dane osobowe, które przekazałeś nam na podstawie udzielonej zgody dla celów przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia przez Ciebie stosownej zgody.
 6. W każdym z wyżej wymienionych przypadków, oprócz wskazanego okresu, także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

7.      Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami twoich danych osobowych mogą być Partnerzy Biznesowi oraz spółki należące do Grupy Kapitałowej AvaFin, które dostarczają Creamfinance usługi, w tym: dostawcy technologii informatycznych (w celach związanych z rozwojem systemu i wsparciem technicznym), Spółki z Grupy AvaFin w celu przedstawienia oferty pożyczkowej, dostawcy usług archiwizacyjnych i niszczenia dokumentów, podmioty świadczące usługi doradcze, audytorskie, firmy kurierskie, operatorzy pocztowi oraz kancelarie prawne, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Creamfinance może przekazać dane osobowe poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) do krajów trzecich. Dane będą przekazywane tylko gdy istnieją odpowiednie gwarancje ochrony dla transferu danych, w szczególności na podstawie zezwalającej na to decyzji Komisji Europejskiej o odpowiednim poziomie ochrony w danym państwie trzecim lub standardowych klauzul umownych zawartych między administratorem a podmiotem zlokalizowanym poza EOG.

8.      Przysługujące Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W każdym czasie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego i w takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.

W celu realizacji swoich praw możesz skontaktować się z administratorem/inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@creamfinance.pl lub pisząc na adres zamieszczony powyżej.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzamy twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.