Zgody do przekazania BIK S.A.

Imię i nazwisko Klienta: 

Numer pożyczki: 

Dnia: 

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o udzielenie pożyczki:

1. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udzielam zgody pożyczkodawcy KIM Finance Sp. z o.o. na przekazanie do:

1) BIG InfoMonitor S.A.,
2) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
3) Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,

informacji gospodarczych o wywiązywaniu się ze wszelkich zobowiązań pieniężnych, zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody, jak również mogących powstać w przyszłości, a powstałych w związku z umową pożyczki zawartą z KIM Finance Sp. z o.o.

2. Upoważniam pożyczkodawcę KIM Finance Sp. z o.o. oraz pośrednika kredytowego, Creamfinance Poland Sp. z o.o., do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania* wynikającego z zawartej umowy pożyczki, w tym także zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A., w tym udostępnianie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do KIM Finance Sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej umowy pożyczki, po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej umowy pożyczki, w tym odstąpienia od umowy, po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolnościkredytowej i analizy ryzyka kredytowego i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckima także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

* zakres danych określa rozporządzenie ministra finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami.

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y), iż powyższe upoważnienie może być odwołane w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

Obowiązek informacyjny

Wyrażenie przez Panią/Pana zgody, w związku z art. 59b ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oznacza, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „BIK”):

1) w celu udostępnienia przez BIK do KIM Finance Sp. z o.o. i Creamfinance Poland Sp. z o.o. (dalej „Firma”), w odpowiedzi na złożone zapytanie, informacji dotyczących Pani/Pana, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, i/lub
2) w celu przetwarzania przez BIK danych dotyczących Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej umowy pożyczki. 

Wyrażenie ww. zgody oznacza, że BIK stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK:

Administrator DanychAdministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (BIK).
Dane kontaktoweZ BIK można skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa). W BIK wyznaczony jest Inspektor ochrony danych , z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor ochrony danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa). Z inspektorem można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzaniaPani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:
•  oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania –podstawą prawną przetwarzania danych jest przepis prawa (Prawo bankowe oraz ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim);
•  statystyk i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej –podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na przygotowaniu dla potrzeb banków, instytucji pożyczkowych oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientów;
•  w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń –podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego podmiotem reklamacji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
Kategorie przetwarzanych danychBIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
•  dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL/NIP, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo;
•  dane adresie i teleadresowe;
• dane dotyczące zobowiązania, w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta zobowiązania, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty, zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych.
Źródło pochodzenia danychBIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Firmy.
Okres przez który dane będą przetwarzanePani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK: •  dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania –przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu –tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, w o których mowa w art. 105 ust. 3 Prawa bankowego, przy czym w żadnym przypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK –przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;
•  dla celów statystycznych i analiz –przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie;
•  dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń –do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub innego tytułu.
Odbiorcy danychPani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym bankom, SKOK-om, innym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.
Prawa osoby, której dane dotycząPrzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma pani/Pana prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody –przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 


Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych niedotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.