Upoważnienia do wystąpienia do BIK S.A

Imię i nazwisko Klienta: 

Numer pożyczki: 

Dnia: 

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o  udzielenie pożyczki:

1.  Upoważniam pożyczkodawcę KIM Finance Sp. z o.o. i Creamfinance Poland Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych* (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie KIM Finance Sp. z o.o. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez udostępnienie KIM Finance Sp. z o.o. i Creamfinance Poland Sp. z o.o. w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

* zakres danych określa rozporządzenie ministra finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami.

2.  Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010 Nr 81 poz. 530) upoważniam KIM Finance Sp. z o.o., do wystąpienia do biur informacji gospodarczej: BIG InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz dotyczących mnie informacji
z rejestrów wymienionych w art. 28 ust. 1 ww. ustawy.

3.  W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez pożyczkodawcę KIM Finance Sp. z o.o. w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w celu uzyskania od nich przetwarzanych
w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez KIM Finance Sp. z o.o. i ich przetwarzanie przez KIM Finance Sp. z o.o. przez 3 lata od ich udostępnienia.

4.  W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnienie pożyczkodawcy KIM Finance Sp. z o.o. przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych i ich przetwarzanie przez KIM Finance Sp. z o.o. przez 3 lata od ich udostępnienia.

* Lista Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej wraz z danymi kontaktowymi Uczestników oraz danymi kontaktowymi inspektorów ochrony danych: https://www.credit-check.pl/uczestnicy/

5.  W celu oceny zdolności kredytowej mojej osoby wyrażam zgodę na przetwarzanie przez pożyczkodawcę KIM Finance Sp. z o.o., nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec pożyczkodawcy wynikających z zawartej umowy pożyczki, zbyciu przez niego wierzytelności wynikających z umowy pożyczki lub rozwiązaniu umowy pożyczki, moich danych osobowych zawartych w umowie pożyczki oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez KIM Finance Sp. z o.o. w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y), iż powyższe upoważnienie może być odwołane w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.