Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) wprowadzony został przez Creamfinance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 22 B, 02-703 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 453034, wpisana na listę pośredników kredytowych („Usługodawca”).
 2. Regulamin określa warunki, na jakich Usługodawca udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania z serwisu internetowego www.flotino.pl („Serwis”) w tym z zawartych w nim treści i narzędzi oraz świadczonych w ten sposób usług, a także określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz osób korzystających z Serwisu („Użytkownicy”), jak również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi w zakresie umożliwienia korzystania z Serwisu na zasadach przyjętych w Regulaminie („Usługi” lub „Usługi świadczone drogą elektroniczną”).
 4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 5. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 6. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu, jego zrozumieniem, a także pełną akceptacją warunków Regulaminu i skutkuje zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu, w tym z udostępnianych w nim informacji, wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.
 9. W razie braku zgody Użytkownika na warunki określone w niniejszym Regulaminie, korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne.

§ 2 Zakres Usług

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
  • dostęp do informacji na temat produktów i usług pożyczkodawców, a także innych treści dostępnych w Serwisie;
  • złożenia wniosku o udzielenie pożyczki;
  • przedstawienie ogólnych informacji o określonych produktach finansowych, możliwości ich nabycia, orientacyjnej cenie, a także innych informacji upublicznionych przed dostawców tych usług i ogólnie dostępnych;
  • inne Usługi świadczone na podstawie odrębnych umów, w szczególności odwołujących się w swojej treści do niniejszego Regulaminu.
 2. Nie jesteśmy bankiem, nie udzielamy pożyczek ani nie podejmujemy decyzji kredytowych w związku z pożyczkami.
 3. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

§ 3 Warunki techniczne świadczenia Usług

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:
  • używanie Przeglądarki internetowej Internet Explorer 9.0 (lub nowszej), Google Chrome lub Mozilla Firefox;
  • posiadanie dostępu do ogólnodostępnej sieci Internet;korzystanie z Cookies oraz Javascript;
  • posiadanie przez Użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Wyłączenie obsługi Cookies nie blokuje możliwości korzystania z Usług, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Serwisem. W takim przypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywnej obsługi Cookies przez Użytkownika.
 3. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 4. Ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki powinny być ustalone na poziomie co najmniej średnim.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z innych niż wskazane w ust. 1 powyżej przeglądarek internetowych
  i systemów operacyjnych nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 6. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania, treści o charakterze bezprawnym lub uniemożliwienie prawidłowego działania Serwisu.
 7. Świadczenie Usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL.

§ 4 Formularz rejestracyjny

 1. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe wymagane informacje oraz dane osobowe.
 2. Następnie formularz rejestracyjny wysyłany jest do kredytodawcy. Do zakończenia rejestracji Użytkownika w Serwisie niezbędne jest złożenie oświadczenia o akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych, który znajduje się w Polityce Prywatności.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych lub fałszywych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 5 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Realizacja dyspozycji jest równoznaczna z usunięciem danych z Serwisu.
 2. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, w szczególności w sytuacji naruszenia niniejszego Regulaminu, a także z ważnych przyczyn technicznych, organizacyjnych lub prawnych bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikowi. Użytkownik zostanie poinformowany o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia w Serwisie.
 3. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie wpływa na ważność zawartych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu umów pożyczki.
 4. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie skanu podpisanego oświadczenia o odstąpieniu w powyższym terminie na adres elektroniczny wskazany w Serwisie. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, załączonego do niniejszego Regulaminu.

§ 6 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach:
  • podania nieprawdziwych danych osobowych,
  • udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim,
  • naruszenia dobrych obyczajów, w tym co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do Usługodawcy.
 4. Zablokowanie dostępu do serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, niemniej jednak nie wpływa na ważność zawartej za pośrednictwem Serwisu umowy pożyczki.
 5. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści udostępnionych przez Usługodawcę oraz wszelkich graficznych elementów Serwisu, przysługują Usługodawcy. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych treści lub elementów. Użytkownik może wykorzystywać wskazane powyżej treści oraz elementy wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Jakiekolwiek kopiowanie elementów Serwisu, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych w Serwisie, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

§ 8 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację związaną z świadczeniem przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną.
 2. Reklamacje należy składać w jednej z poniżej wskazanych form:
  • drogą pisemną na adres Usługodawcy;
  • poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny wskazany w Serwisie;
  • drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii wskazanej w Serwisie;
  • poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  • oznaczenie Użytkownika poprzez wskazanie:
   • Imienia i nazwiska Użytkownika;
   • Adresu e-mail Użytkownika;
   • Adresu zamieszkania Użytkownika;
   • Numeru PESEL Użytkownika;
  • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;
  • żądanie Użytkownika w zakresie sposobu rozpatrzenia Reklamacji;
  • określenie sposobu, w jaki Użytkownik chce uzyskać odpowiedź na złożoną reklamację;
  • podpis Użytkownika – w przypadku składania reklamacji w formie pisemnej.
 4. Usługodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.
 5. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Usługodawca poinformuje o tym Użytkownika wskazując:
  • przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
  • okoliczności wymagające wyjaśnienia,
  • ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zostanie powiadomiony pisemnie lub, na wniosek Użytkownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 7. Nie podlegają rozpatrzeniu zgłoszenia, w których Użytkownik nie jest możliwy do zidentyfikowania.
 8. W sytuacjach, gdy reklamacje nie zawierają elementów wskazanych w ust. 3 powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo kontaktu z Użytkownikiem w celu jego identyfikacji, a także zweryfikowania lub doprecyzowania szczegółów reklamacji.
 9. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku terminowego realizowania zobowiązań względem Pożyczkodawcy w związku z zawarta umową pożyczki.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia w Serwisie.
 3. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Informacje na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.
 5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn od niej niezależnych. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy spółka ta ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany treści dostępnych w Serwisie, a także rozszerzenia, ograniczenia lub zaprzestania oferowania zarówno wobec niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub usług dostępnych w Serwisie. O zmianach istotnych cech usług i narzędzi Usługodawca poinformuje Użytkownika stosownym ogłoszeniem w Serwisie.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail. Regulamin w nowej wersji zostanie również zamieszczony w Serwisie.
 9. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, który nie wypowie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z wyrażeniem ich akceptacji.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną – Formularz

Odstąpienia

_______________________________

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Ja niżej podpisany_________________________________________________________________ zamieszkały

____________________________________________________, posiadający/a nr PESEL

___________________________, niniejszym oświadczam, iż na podstawie § 5 ust. 4 Regulaminu

świadczenia usług drogą elektroniczną odstępuję od Umowy o świadczenie usług drogą

elektroniczną zawartej ze spółką Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

_________________________________

(własnoręczny podpis)